Nhà cung cấp

Thủ tục đánh giá và kiểm soát Nhà cung ứng

14/6/2012, 12:24 pm, Người gởi: Admin

 

Thủ tục đánh giá và kiểm tra

Nhà cung ứng

 
 
I  - MỤC ĐÍCH:

Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của Công ty Cổ phần Stevina và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

 II – PHẠM VI:

Áp dụng cho các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ, hàng hoá cho công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty.

III – ĐỊNH NGHĨA: Nhà cung ứng (NCƯ)

IV – NỘI DUNG:

1. Lưu đồ:

 

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Trưởng phòng

 

Biễu mẫu danh sách nhà cung ứng ban đầu

1/BM-TTDGNCU

Trưởng phòng, Nhân viên

 

Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng

2/BM-TTDGNCU

Giám Đốc

 

Danh sách nhà cung ứng chính thức

3/BM-TTDGNCU

 

2. Giải thích các bước đánh giá:

a. Thu thập thông tin về nhà cung ứng:

Do có nhiều nhà cung ứng cùng cung cấp một hoặc nhiều chủng loại sản phẩm giống nhau, nên để có quyết định chính xác trong mối quan hệ hợp tác, Công ty thu thập các thông tin từ nhà cung ứng thông qua:

- Hệ thống quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình.

- Catalogue chào hàng của nhà cung ứng.

- Trực tiếp liên hệ tại cơ sở nhà cung ứng.

- Sự giới thiệu của các đơn vị khác có liên quan…

b. Lập danh sách nhà cung ứng ban đầu:

Các nhà cung ứng được cập nhật vào danh sách nhà cung ứng ban đầu, người đánh giá phải thu thập đầy đủ thông tin theo biểu mẫu mã số: 1/BM-TTDGNCU

c. Lập tiêu chí đánh giá:

- Để đánh giá nhà cung ứng, Công ty xem xét các vấn đề liên quan đến nhà cung ứng và đánh giá theo tiêu chí quy định của Công ty ( kèm theo tiêu chí quy định chung của Công ty cổ phần Stevina 2.BM – TTDGNCU).

- Tiến hành đánh giá NCU theo tiêu chí đã chọn.

d. Tiến hành đánh giá NCU theo tiêu chí đã chọn.

- Sau khi xem xét và đánh giá tiềm năng của từng nhà cung ứng, Người được phân công đánh giá sẽ tiến hành phân loại chọn lọc nhà cung ứng dựa vào tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, các chuẩn mực lựa chọn, đánh giá và đánh giá lại.

- Thăm quan nhà xưởng và đánh giá trực tiếp cơ sở vật chất, giấy phép thành lập, kinh doanh và khả năng của nhà cung ứng.

e. Lập danh sách nhà cung ứng chính thức:

Danh sách nhà cung ứng được chọn phải lập theo thứ tự từ kết quả đánh giá theo biểu mẫu mã số: 3/BM-TTDGNCU.

f.  Trình Giám Đốc duyệt danh sách NCU chính thức:

Giám Đốc sẽ xem xét tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, nếu không đồng ý thì thực hiện đánh giá lại, nếu đồng ý sẽ phê duyệt cho lập danh sách các nhà cung ứng được chọn lựa.

g. Lưu hồ sơ:

Danh sách nhà cung ứng được chọn được cập nhật thường xuyên và phải duy trì hồ sơ các kết quả đánh giá và mọi hành động cần thiết phát sinh từ việc đánh giá.

3. Đánh giá lại nhà cung ứng:

- Trong thời gian một năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám Đốc, Công ty tiến hành đánh giá lại nhà cung ứng có tên trong danh sách nhà cung ứng chính thức và vẫn đang cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho Công ty.

V  - PHỤ LỤC:

- Danh sách nhà cung ứng được chọn theo biểu mẫu số: 1/BM-TTDGNCU.

- Bảng đánh giá nhà cung ứng theo biểu mẫu số: 2/BM-TTDGNCU.

- Danh sách nhà cung ứng chính thức theo biểu mẫu số: 3/BM-TTDGNCU.

Hợp tác đầu tư (14/6/2012, 12:24 pm)
Khách hàng (14/6/2012, 12:24 pm)

Thành viên

Video

Need flash player to play

Thư viện

Dự báo thời tiết

Tỉ giá

Mua Bán
AUD 16,098.53 16,785.02
EUR 24,796.68 26,185.21
GBP 28,230.70 29,434.52
JPY 174.96 185.23
USD 23,250.00 23,620.00

Quảng Cáo